Pages

Translate

Wednesday, July 1, 2015

အင္တာနက္ျဖင့္ မိမိလူမႈဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လူဦးေရ ၅၅,၇၄၆,၂၅၃ ၀န္းက်င္ခန္႕ရွိၿပီး နည္းပညာတိုးတက္မႈရဲ႕ အေကာင္းမြန္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရရွိသံုးစြဲေနၾကေသာ အင္တာနက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လက္လွမ္းမွီလာေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အင္တာနက္နည္းပညာတိုးတက္လာမႈ အေပၚတြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီလုိက္ပါစီးေမွ်ာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အင္တာနက္ဟာ လူေတြဆီကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အျမင္သစ္မ်ားစြာကို ယူေဆာင္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွာမွ Social Media သည္ အၾကီးမားဆံုး တြန္းအားတစ္ခုအေနျဖင့္ လူထုကို အင္တာနက္အသံုးၿပဳလာေအာင္ အဓိက ဆြဲေဆာင္ေနေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာတစ္ခုအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၅ သန္းေက်ာ္ရွိရာမွာ သန္းေက်ာ္သည္ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Facebook သံုးစြဲေနျခင္းကို ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈဟာ မရွိမျဖစ္ အရာတစ္ျဖစ္ေနၿပီလားဆိုတာ ကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ ဘေလာ့္ အသံုးၿပဳျခင္းအေၾကာင္းရင္း

အင္တာနက္သည္ ျပင္ပရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာတစ္ေနရာတည္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေစဖို႕ ၿပဳလုပ္ေပးၿပီး အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္သည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြမွလာေသာသူမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းသို႕ စုစည္းေစၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အလြယ္ တကူ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ လူမႈကြန္ရက္တြင္ လူေတြ၏ အေစာလ်င္ကတည္းက ရွိႏွင့္ေသာ စိတ္အလို မက်မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ၄င္းတို႕ရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္၊ အျမင္စသည္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျပသႏိုင္သည့္ေနရာ၊ မိမိႏွင့္ အျမင္မတူ သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည့္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘေလာ့္သည္လည္းပဲ ၾကားခံတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လူအမ်ားၾကား ျပသႏိုင္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ျပသႏိုင္သည့့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။


ဘေလာ့္ဂါ ေနဖုန္းလတ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အင္တာနက္ေခတ္မွာ ေနထိုင္ျခင္းအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕စည္းကမ္းမူ၀ါဒမ်ားဟာ တင္းၾကပ္စြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ၄င္းအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနစ္တြင္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယခုဆို ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး တိုးတက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႕ကပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္း

ကမၻာေပၚရွိ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းမ်ားဆီသို႕ ၀င္ေရာက္၀ယ္ယူရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ အင္တာနက္ရရွိရန္ၿဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၃ ခုနစ္က ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုဆို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အင္တာ နက္သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေစ်း၀ယ္ယူရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာၾကသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း e-commerce လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးလာမႈကိုလည္း Online Marketplaces ေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလာၾကျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

၄င္းထဲမွ Kaymu သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လူထုကို ယံုၾကည္မႈရွိစြာ သံုးစြဲလာ ေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးထားေသာ marketplace တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို စတင္ဖို႕အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ အရင္းအႏွီး မရွိသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ႏိုင္ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ အရာအားလံုးျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းဟာ အင္တာနက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ဆိုတာ ၿငင္းမရေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကာလမွာ အင္တာနက္ျမန္ဆန္တိုးတက္လာမႈဟာလည္း သံုးစြဲသူမ်ားကို ဆက္လက္စြဲေဆာင္ထားမွာပဲျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment